Nowy przewodniczący, skarbnik gminy i absolutorium dla wójta

Pawłowice28.08.2020, 08:07

Podczas wtorkowej sesji Rada Gminy Pawłowice stwierdziła prawidłowość działań finansowych Wójta Gminy Pawłowice w roku 2019 udzielając mu absolutorium.

25 sierpnia odbyły się dwie sesje rady gminy. Obie przeprowadzone były zdalnie. Pierwsza była kontynuacją sesji z 30 czerwca, którą przewodniczący rady gminy nieoczekiwanie zakończył, nie wyczerpując porządku obrad i nie poddając pod głosowanie uchwał dotyczących odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącej.

Radni 9 głosami za i 6 głosami przeciw przegłosowali odwołanie dotychczasowego Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice Andrzeja Szawła. Takim samym stosunkiem głosów  wybrali również nowego przewodniczącego, którym został radny Damian Herman i to on, po krótkiej przerwie, prowadził dalsze obrady, podczas których odwołano dotychczasową wiceprzewodniczącą Irenę Grabowską, a jej miejsce, w drodze głosowania, zajął radny Grzegorz Cyrulik. z

Tuż po godzinie 15.00 rozpoczęła się kolejna, XIX sesja rady gminy poprowadzona przez przewodniczącego Damiana Hermana. Głównym punktem sesji było głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy za wykonanie budżetu w roku 2019, zanim jednak radni podjęli stosowne uchwały, wójt przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności gminy w okresie międzysesyjnym. Wspomniał o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w gminie, która od 14 sierpnia znajduje się w strefie żółtej, co oznacza, że ilość zakażeń w ramach powiatu mieści się w przedziale 6-10 osób chorych na 10 tys. mieszkańców. Wójt mówił o trwających remontach w szkołach i przedszkolach oraz  decyzji dyrektorów o otwarciu placówek od 1 września. Poinformował również o zakończonych remontach cząstkowych dróg, stopniu zaawansowania wymiany lamp sodowych na ledowe i montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektów unijnych. W ubiegłym roku gmina pozyskała m.in. z Unii Europejskiej ok. 11 mln zł, a wartość obecnie złożonych wniosków do różnych programów unijnych i rządowych to kolejne 10 mln zł. Wójt podpisał też umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa KOWR na udostępnienie działki pod budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach. 

Sesja absolutoryjna składała się z trzech części: rozpatrzenia Raportu o stanie gminy Pawłowice za 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz absolutorium. W pierwszej części odbyła się debata nad raportem. Z dokumentem, który został umieszczony na stronie www.pawlowice.pl oraz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej mieszkańcy gminy mogli zapoznać się od czerwca. Każdy mógł również wnioskować o zabranie głosu w debacie i wyrazić swoją opinię, jednak żadne wnioski ze strony mieszkańców nie wpłynęły. Z pośród radnych w sprawie raportu głos zabrał jedynie radny Janusz Harazin. Debata nad raportem zakończyła się głosowaniem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pawłowice. 7 radnych głosowało przeciw udzieleniu wotum, 6 radnych głosowało za, a 2 wstrzymało się od głosu. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2019 krótko omówił wójt gminy Franciszek Dziendziel. To dokument służący kontroli i ocenie wykonania budżetu, zawierający szczegółowe i kompletne informacje o ubiegłorocznych dochodach i wydatkach. Wójt przedstawił najważniejsze dane dotyczące ubiegłorocznych dochodów, które zostały zrealizowane na poziomie 106,76% (plan: 109.294.426,50 zł, wykonanie: 116.687.605,64 zł, dochód na jednego mieszkańca - 6.669,00 zł) i wydatków zrealizowanych na poziomie 86,00% (plan: 119.167.888,90 zł, wykonanie: 102.491.004,66 zł, wydatki na jednego mieszkańca – 5.857,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wykonano w 65,86% (plan:26.503.529,41 zł,  wykonanie: 17.454.954,14 zł). Z dokumentem zapoznała się Regionalna Izba Obrachunkowa z Bielska-Białej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 14 głosami za i jednym wstrzymującym się.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium za 2019, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice Krzysztof Woryna przedstawił  informację z przeprowadzonych kontrolach oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowice absolutorium została podjęta jednogłośnie. Wójt, dziękując za uzyskane absolutorium, zwrócił uwagę na fakt, że w urzędzie gminy w ostatnim czasie dokonało się wiele zmian. Kilku pracowników przeszło na emeryturę, m.in. Bogumiła Tkocz, która przez 20 lat była Główną Księgową i sprawowała pieczę nad finansami. Po 16 latach pracy w urzędzie na emeryturę odeszła również Krystyna Batko – kierowniczka Referatu Infrastruktury, dbająca m.in. o gminną zieleń.  Osobiście wójt podziękował za lata pracy Agnieszce Kempny, Skarbnikowi Gminy, która była obecna na sesji absolutoryjnej. Pani Agnieszka przepracowała w swoim życiu 46 lat z czego przez 43 lata nieprzerwanie pracowała w Urzędzie Gminy Pawłowice, a 30 lat była skarbnikiem.

Radni uchwałą powołali również zaproponowaną przez wójta Barbarę Szulińską na stanowisko nowego Skarbnika Gminy Pawłowice. Barbara Szulińska do urzędu przeszła z Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie przez osiem lat była zastępca głównej księgowej, a od roku pełniła funkcję głównej księgowej. Wcześniej, przez dwanaście lat była dyrektorką Gminnego Zespołu Oświaty.     

(źródło: UG Pawłowice)    

KK

T G+ F

Zobacz także

Weź udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Pawłowice
Weź udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Pawłowice
Nazwy dla dróg, nowe przystanki i wsparcie dla powiatu
Nazwy dla dróg, nowe przystanki i wsparcie dla powiatu
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”
Czyste powietrze w Pszczynie w 2023 roku!
Czyste powietrze w Pszczynie w 2023 roku!
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18