Terminu oraz miejsca naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w gminie Miedźna

Miedźna10.03.2020, 17:35

Wójt Gminy Miedźna  informuje, że nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna odbędzie się w 11 marca w godz. od 7.30 do 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna oraz 12 marca w godz. od 7.30 do 15.30 w biurze Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy chcą zlikwidować stare źródło ciepła i zamontować piec węglowy 5. klasy lub kocioł gazowy.

Na dzień złożenia wniosku winien on być kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki. W przeciwnym razie wniosek podlegać będzie odrzuceniu bez możliwości poprawy lub uzupełnienia.

Nabór dotyczy zadań przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy z Gminą, a nie już zrealizowanych bądź będących w realizacji.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązana jest dołączyć do wniosku:

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku, zgodnie z przyjętym wzorem (dotyczy pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, innych niż wnioskodawca oraz współmałżonka wnioskodawcy, jeżeli nieruchomość stanowi ich wspólność majątkową),

- kopia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli dotyczy),

- podpisaną klauzulę informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy dotacyjnej (dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich współwłaścicieli udzielających pełnomocnictwa),

- zdjęcie kotła,

- zdjęcie kotła z uwidocznioną tabliczką znamionową albo kopia faktury lub rachunku za zakup kotła (jeżeli kocioł posiada tabliczkę znamionową bądź wnioskodawca posiada fakturę lub rachunek zakupu obecnie eksploatowanego kotła).

Ponadto wnioskodawca przedkładając wniosek oświadcza, że:

- zapoznał się z regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna na rok 2020;

- jest właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego i posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości,

- budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, posiada zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła, nie posiada żadnego drugiego źródła ciepła wpiętego w instalację centralnego ogrzewania, bądź wspomagającego ogrzewanie,

- w terminie złożenia wniosku nie zalega z podatkami i opłatami (w tym za odpady komunalne) na rzecz gminy,

- jest zameldowany na terenie gminy Miedźna,

- nie był zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem itp.) do zamontowania w budynku ekologicznego źródła ciepła,

- wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy lub Operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

(źródło: UG Miedźna)

Reklama

KK

T G+ F

Zobacz także

Dofinansowania do wymiany pieców węglowych w gminie Pawłowice
Dofinansowania do wymiany pieców węglowych w gminie Pawłowice
Wymień stary piec węglowy. Deklaracje przyjmowane są do końca listopada
Wymień stary piec węglowy. Deklaracje przyjmowane są do końca listopada
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19