Pawłowice: Praca dla inspektora

19.03.2007, 13:23

DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PAWŁOWICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR D/S NADZORU ROBÓT WODNO-KANALIZACYJNYCH W GMINNYM ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PAWŁOWICACH


WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie w zakresie budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych minimum 2 lata,
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami budowlanymi,
- przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- znajomość przepisów prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa zamówień publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów biurowych,
- dyspozycyjność,
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- posiadanie prawa jazdy kat. B

CECHY OSOBOWE:
- umiejętność pracy w zespole, terminowość, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, konsekwencja w działaniu, samodzielność i umiejętność w postępowaniu ze stronami.


PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- pełnienie nadzoru i kontroli pracy obejmujących oczyszczalnię ścieków w Krzyżowicach wraz ze stopniem mechanicznym oraz oczyszczalnie OP-2,
- pełnienie nadzoru, kontroli, i rozliczanie umowy z Obsługującym sieci wodociągowe kanalizacyjne wraz z przepompowniami w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków,
- nadzór nad pracami wykonawców, co do zgodności w zakresie wymogów technicznych oraz stosowania przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów BHP – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- uczestnictwo w odbiorach technicznych i końcowych robót remontowych i inwestycyjnych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pawłowice,
- prowadzenie uzgodnień i sporządzanie opinii do projektów budowlano-wykonawczych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- sprawdzanie przedmiarów robót, kalkulacji kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
- przygotowywanie części technicznej specyfikacji przetargowych,
- prowadzenie aktualizowanej co pół roku ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości pobieranej wody, ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi, ilości i rodzajach odpadów, ilości wody zakupionej z GPW i wyprodukowanej przez SUW Golasowice.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz PDF),
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska,
- oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne (pobierz PDF),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach ul. A. Mickiewicza 28A, 43 – 250 Pawłowice, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr telefonu składającego ofertę – do dnia 02.04.2007r.
Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko inspektora d/s nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.”
Oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową.
Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach ul. A. Mickiewicza 28A, 43 – 250 Pawłowice, tel. (032) 4721119.

źródło: Urząd Gminy w Pawłowicach

agw

T G+ F

Zobacz także

Praca dla bibliotekarza
Praca dla bibliotekarza
Pawłowice: praca dla sekretarza
Pawłowice: praca dla sekretarza
W weekend pszczyński Rynek po raz kolejny zamieni się w Świąteczny Jarmark!
W weekend pszczyński Rynek po raz kolejny zamieni się w Świąteczny Jarmark!
Zmiany w gospodarowaniu odpadami w gminie Goczałkowice od 1 stycznia
Zmiany w gospodarowaniu odpadami w gminie Goczałkowice od 1 stycznia

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18