(fot. UG Pawłowice)

Od 1 lipca zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Pawłowice11.03.2020, 21:48

W związku z ubiegłoroczną zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, konieczne jest wprowadzenie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz w sposobie świadczenia usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Zmianie ulega:

- Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej – zmieszane odpady komunalne będą odbierane co dwa tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz jeden raz w miesiącu w okresie listopad – marzec,

- Częstotliwość odbioru bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej – bioodpady będą odbierane co dwa tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz jeden raz w miesiącu w okresie listopad – marzec,

- Częstotliwość odbioru popiołu – bezpośrednio z nieruchomości popiół będzie odbierany wyłącznie w okresie listopad – kwiecień. Od maja do października nie będzie zbiórki popiołu. Należy jednak dodać, że przez cały rok popiół jest przyjmowany w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Mickiewicza 28a - teren Gminnego Zespołu Komunalnego).

Sposób oddawania bioodpadów – od 1 lipca bioodpady nie będą odbierane w workach, tylko w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”, przystosowanych do zbierania bioodpadów. Nie obowiązuje żaden limit ilości pojemników, jednak obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki leży po stronie właściciela nieruchomości.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby skorzystać ze zwolnienia konieczne będzie ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której umieszczona zostanie informacja o kompostowaniu odpadów. Kwota zwolnienia oraz termin, od kiedy można składać nową deklarację, zostaną podane później.

Wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Obowiązkowi selektywnego zbierania podlegają następujące odpady:
papier,
metale,
tworzywa sztuczne,
szkło,
opakowania wielomateriałowe,
bioodpady, z wydzieleniem bioodpadów kwalifikujących się do zagospodarowania w przydomowym kompostowniku,
popiół z kotłów C.O.,
odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe
odpady tekstyliów i odzieży;

Uznaje się, że odpady są zbierane w sposób selektywny, jeżeli w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania konkretnej frakcji odpadów nie ma odpadów innych frakcji o masie przekraczającej 10% całkowitej masy odpadów. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości.  Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wprowadzone zostaną limity ilości oddawanych odpadów. Ograniczona zostanie ilość przyjmowanych zużytych opon – 8 sztuk na nieruchomość na rok oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 5m3 na nieruchomość na rok.

(źródło: UG Pwłowice) 

Reklama

KK

T G+ F

Zobacz także

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pszczyna
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pszczyna
Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w gminie Pawłowice
Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w gminie Pawłowice
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Stypendia dla najlepszych uczniów szkół powiatowych
Stypendia dla najlepszych uczniów szkół powiatowych
Ruszyła rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Pomocy Medycznej
Ruszyła rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Pomocy Medycznej
Wypadek w Krzyżowicach. 10-letni rowerzysta trafił do szpitala
Wypadek w Krzyżowicach. 10-letni rowerzysta trafił do szpitala

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19