Suszec: projekt zmiany studium do wglądu

01.07.2010, 10:49

Suszec

Od 12 lipca do 23 sierpnia mieszkańcy będą mogli się zapoznać z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec.


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy w Suszcu – sala posiedzeń pokój nr 19, 43- 267 Suszec, ul. Lipowa 1; w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.00 , wtorki, środy czwartki i piątki od 9.00 do 13.00.

Konsultacje z udziałem projektanta w każdy poniedziałek od godziny 14.00 do godziny 17.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2010 r. (poniedziałek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22 o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu zmiany Studium oraz w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suszec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2010 r. (źródlo: suszec.pl)

ram

T G+ F

Zobacz także

Studium do wglądu
Studium do wglądu
Projekt zmiany Studium do wglądu do końca maja
Projekt zmiany Studium do wglądu do końca maja
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18