Odpowiedzialność ciąży na samorządach

28.06.2006, 14:54

Pszczyna, Śląsk

Na terenie naszego województwa nadal trwa bezterminowy strajk w 14 zakładach opieki zdrowotnej. To samorządy lokalne zostały zobowiązane do podpisania z dniem 1 lipca porozumień płacowych i zwiększenia funduszu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Dodajmy, że dyrektor pszczyńskiego ZOZ-u Joanna Krzystolik uznała strajk w pszczyńskim szpitalu za legalny. Samorządy lokalne nie zgadzają się na przerzucanie na nie odpowiedzialności za złą sytuację. Podkreślają, że każdego roku przekazują spore kwoty na remonty i inwestycje w placówkach służby zdrowia. Oto ile Starostwo Powiatowe w Pszczynie zabezpieczyło w tegorocznym budżecie na potrzeby ZOZ-u w Pszczynie:

  • 297.500 zł – dotacja celowa na modernizację gospodarki cieplnej obiektów kompleksu szpitalnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie;
  • 200.000 zł – dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie,
  • 151.500 zł – środki uzyskane za zbycie udziałów w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. na rzecz gminy Pszczyna (303 udziały) przeznaczone dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie,

Łączna kwota środków własnych planowanych do przekazania SP. ZOZ Pszczyna w 2006 roku wynosi 649.000 zł. Ponadto planuje się przeznaczyć na potrzeby SP. ZOZ Pszczyna również środki finansowe uzyskane ze sprzedaży Paleji. (źródło: powiat.pszczyna.pl)

Poniżej możecie przeczytać stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie aktualnej sytuacji w województwie śląskim, dotyczącej systemu służby zdrowia.


Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie:      aktualnej sytuacji w województwie śląskim, dotyczącej systemu ochrony zdrowia

W trakcie spotkania w dniu 21 czerwca br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Zdrowia i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz związki zawodowe (reprezentowane przez Śląski Międzyzakładowy Komitet Strajkowy) zawarły porozumienie, w którym zamieszczono apel, aby organy założycielskie, tj. samorządy lokalne podpisały porozumienia płacowe od dnia 1 lipca br. zwiększające fundusz wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. Wyżej wzmiankowany apel zawarty w porozumieniu, wypowiedź pana Profesora Religi na spotkaniu w dniu 21 czerwca br. oraz apel Wicewojewody Śląskiego, pana Artura Warzochy z 31 maja br. „o podjęcie szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji” są kolejnymi próbami przerzucenia odpowiedzialności za złą sytuację na barki samorządów lokalnych. Samorządy lokalne nie są stroną tego porozumienia, jednak w jego świetle to one miałyby zapewnić pieniądze na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, wykazując wiele dobrej woli, samorządy lokalne wspierają od wielu lat znaczącymi kwotami placówki ochrony zdrowia. Mając na myśli dobro mieszkańców, samorządy lokalne łożą duże środki finansowe na remonty i inwestycje w placówkach ochrony zdrowia, na zakup aparatury medycznej, a także na dużą skalę finansują programy zdrowotne i kształcenie pracowników służby zdrowia. Szacuje się, że tylko w ostatnich czterech latach łączna kwota tych dotacji ze strony miast na prawach powiatu i powiatów przekroczyła 400 mln zł.

Jednak zawieranie przez samorządy lokalne nowych porozumień płacowych, przewidujących finansowanie wynagrodzeń w placówkach ochrony zdrowia z budżetów samorządów lokalnych jest niezgodne z prawem. Zgodnie bowiem z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej dopuszcza się jedynie finansowanie przez samorządy lokalne remontów, inwestycji, zakupów sprzętu medycznego, programów zdrowotnych i kształcenia. Natomiast zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jedynymi podmiotami uprawnionymi do finansowania świadczeń zdrowotnych, bieżących wydatków i wynagrodzeń pracowników placówek ochrony zdrowia są Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Obowiązujące prawo zabrania miastom i powiatom finansowania wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Uważamy, iż postulaty, dotyczące wzrostu środków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczane na ochronę zdrowia w województwie śląskim są uzasadnione. Prezydenci i starostowie reprezentujący organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej województwa śląskiego zdecydowanie popierają także główne postulaty pracownicze dotyczące:

-        zapłaty za wykonaną pracę (tzw. nadwykonania i pacjentów z innych województw),

-        wzrostu wynagrodzeń.

Województwo śląskie nie domaga się uprzywilejowanego traktowania na tle kraju, ale sprawiedliwego przydziału środków na ochronę zdrowia. Województwo śląskie nie może otrzymywać mniejszych środków, niż wynikałoby to ze stosowania obiektywnych kryteriów.

Aktualny spór, dotyczący wysokości wynagrodzeń toczy się między pracownikami służby zdrowia a Rządem RP. Na mocy obowiązujących ustaw samorząd lokalny nie jest i nie może być stroną w tym sporze. Ze względu na wyżej wspomniane ustawy samorządy lokalne nie są w stanie podpisać porozumień płacowych, o których mowa w apelu Ministra Zdrowia. Istniejące rozwiązania systemowe przewidują, że wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, świadczenia zdrowotne i wydatki bieżące są finansowane wyłącznie przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze składki zdrowotnej opłacanej przez wszystkich ubezpieczonych. Wszelkie inne drogi finansowania wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz ich podwyżek są  niedopuszczalne z mocy prawa i dodatkowo obciążyłyby mieszkańców gmin i powiatów.

Próba rozwiązania sporu pomiędzy pracownikami służby zdrowia a Rządem RP kosztem samorządów lokalnych jest nieuczciwa i wprowadza w błąd pracowników i pacjentów.

Infopres

T G+ F

Zobacz także

W Miedźnej pomogą po ciąży mnogiej
W Miedźnej pomogą po ciąży mnogiej
Jesteś w ciąży - nie pij!
Jesteś w ciąży - nie pij!
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18