Od maja rusza opłata śmieciowa

07.04.2008, 13:29

Pszczyna

Od 1 maja gmina przejmie od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z wywozem śmieci. Mieszkańcy wciąż jeszcze mają wiele pytań dotyczących wprowadzanej opłaty śmieciowej.


Pojemniki na odpady będą odbierane raz na dwa tygodnie. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osiedla Piastów i części os. Siedlice. Tutaj pojemniki będą opróżniane dwa razy w tygodniu.

Publikujemy informacje, które uzyskaliśmy w tej sprawie z Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych.
W związku z pozytywnie rozstrzygniętym referendum w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Pszczyna od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych, Gmina Pszczyna przyjmuje ww. obowiązki. Za ich wykonywanie odpowiedzialna jest wyłoniona w trakcie przetargu nieograniczonego firma Remondis.

Zasady działania nowego systemu:
I. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki
Za wyposażenie zamieszkałych nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki na odpady odpowiedzialna jest firma Remondis. Spółka wyposaży:
gospodarstwa domowe w specjalnie oznakowane worki na odpady suche i pojemniki na odpady mokre,

II.Segregacja odpadów suchych i odpadów mokrych
Mieszkańcy Gminy zobowiązani będą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, polegającej na segregowaniu wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów na dwie grupy: odpady suche i odpady mokre.
Do worka lub pojemnika na odpady suche można wrzucać:
- opakowania szklane po ich opróżnieniu (słoiki, butelki),
- butelki plastikowego po napojach (PET),
- opakowania plastikowe środków spożywczych (po uprzednim umyciu),
- pakowania plastikowe środków chemii gospodarczej,
- puszki po konserwach,
- puszki po napojach,
- różnego rodzaju jednorodne odpady: folie, plastiki, papier, tekturę, metale.
Do worka/ pojemnika na odpady suche nie należy wrzucać:
- słoików i butelek szklanych, z których nie usunięto zawartości,
- szklanek i szklanych naczyń stołowych,
- szkła okiennego,
- odpadów porcelanowych, kamionkowych,
- odpadów wieloskładnikowych.
Odpady te wrzucamy do pojemnika przeznaczonego na tzw. odpady mokre. Do tego pojemnika wrzucamy też:
- resztki spożywcze,
- inne odpadki ulegające biodegradacji,
- odpady wieloskładnikowe,
- wszystkie inne, które w chwili obecnej nie mogą zostać poddane odzyskowi.
III.Odpady wielkogabarytowe
Odpadów wielkogabarytowych (stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, materace, dywany, itp.) należy pozbywać się poprzez wystawnie ich w określonych harmonogramem dniach, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, jednocześnie umożliwiając sprawny ich odbiór przez wykonawcę usługi.
IV.Odbiór odpadów
Odbiór odpadów następować będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta harmonogramem wywozu odpadów, z częstotliwością wynikającą z pojemności danych urządzeń do zbierania i wymaganiami sanitarnymi w sposób następujący:
odpadów mokrych i suchych na terenie zabudowanym domami jednorodzinnymi, kilkurodzinnymi, wielorodzinnymi i kamienicami – 1 raz na 2 tygodnie,
odpadów wielkogabarytowych na terenie zabudowanym domami jednorodzinnymi, kilkurodzinnymi, wielorodzinnymi i kamienicami – 2 razy w roku; w 2008 r. – 1 raz

Zasady płatności:
1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do terminowego uiszczania, bez wezwania, opłat za wykonywanie przez Gminę Pszczyna przejętego obowiązku, w wysokości będącej iloczynem liczby osób zamieszkujących nieruchomość i jednostkowej stawki zryczałtowanej opłaty, która wynosi 5 zł.
2.Za osobę zamieszkującą nieruchomość uważa się osobę zameldowaną na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Pszczyna.
3.Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości kwartalnie
w następujących terminach, za I kwartał do 10 kwietnia, za II kwartał do 10 lipca, za III kwartał do 10 października, za IV kwartał do 31 grudnia bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego
w Pszczynie lub przelewem na konto Urzędu.
4.Wystąpienie zmiany w ilości osób zamieszkujących nieruchomość do 15 dnia miesiąca, skutkuje wprowadzeniem tej zmiany od początku miesiąca, w którym ona nastąpiła. Wystąpienie zmiany w ilości osób zamieszkujących nieruchomość po 15 dniu miesiąca, skutkuje wprowadzeniem tej zmiany od początku miesiąca następującego po miesiącu,
w którym ona nastąpiła.
5.W przypadku niezgodności liczby osób zamieszkujących nieruchomość z ewidencją ludności prowadzoną przez Gminę Pszczyna, właściciel nieruchomości powinien uzgodnić tę liczbę
z Wydziałem Spraw Obywatelskich lub Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
6.W przypadku niezgodności pomiędzy liczbą osób zamieszkujących, wynikającą z ewidencji,
a liczbą osób faktycznie zamieszkujących, właściciel może wykazywać stan faktyczny zaświadczeniem potwierdzającym stałą nieobecność mieszkańców na terenie posesji, wystawionym przez odpowiednie organy np.: szkoły, internaty, zakłady pracy.
7.Do dokumentów, o których mowa w pkt 7 zaliczamy w szczególności zaświadczenia:
z domów spokojnej starości,
o odbywaniu kary więzienia,
z placówek opieki zdrowotnej,
z jednostek wojskowych,
z uczelni wyższych w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
z zakładów pracy (delegacje).
8.Uzgodnienia dotyczące liczby osób rzeczywiście zamieszkujących nieruchomość ważne są maksymalnie przez okres 6 miesięcy, licząc kolejno od daty wydania zaświadczenia,
z wyjątkiem dokumentów, w których został wyraźnie określony wymiar czasowy.
9.Opłaty nieuiszczone przez właścicieli nieruchomość w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Urząd Miejski w Pszczynie

Pobierz:
Harmonogram wywozu odpadów

ram

T G+ F

Zobacz także

Śmieciowa zawierucha
Śmieciowa zawierucha
Opłata śmieciowa od kwietnia?
Opłata śmieciowa od kwietnia?
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18