Konkurs na program edukacyjny

27.10.2008, 10:01

Powiat, Pawłowice
Wójt gminy Pawłowice, Damian Galusek, ogłasza konkurs ofert na realizację zdrowotnego programu edukacyjnego dla uczniów klas pierwszych ZSO w Pawłowicach.


Zakres programu edukacyjnego ma obejmować porady dermatologiczne z rozszerzeniem o profilaktykę czerniaka skóry.

Uprawnieni do składania ofert :
- podmioty zarejestrowane w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej .
- podmioty medyczne zarejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej

Termin i miejsce składania ofert:
Termin: 6 listopada 2008 r. do godziny 11.00. Miejsce: Urząd Gminy 43-250 Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 - Punkt Obsługi Klienta. Ofertę można również wysłać pocztą – o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.

Termin realizacji: od listopada 2008 r. - jednak nie dłużej niż do 12.12.2008 r.

Wymagania stawiane oferentom :
1.przeprowadzenie 3 spotkań edukacyjnych dla uczniów klas I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w zakresie porad dermatologicznych z rozszerzeniem o profilaktykę czerniaka skóry,
2.realizacja programu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach ul. J. Pukowca 5,
3. sporządzenie wykazu uczniów biorących udział w programie, zawierającego następujące dane: nazwisko i imię, podpis ucznia, podpis przedstawiciela szkoły (pedagog szkolny lub nauczyciel lub dyrektor),
4. przygotowanie i uzgodnienie z dyrektorem szkoły i pedagogiem oraz dostarczenie do Urzędu Gminy Pawłowice – przed rozpoczęciem realizacji programu:
a) konspektu zawierającego zakres tematyczny prowadzonych spotkań
b) terminarza spotkań
5. dla ważności konkursu wystarczy złożenie jednej oferty.

Dokumenty jakie muszą dostarczyć oferenci
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. dokument potwierdzający zarejestrowanie zakładu w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej lub w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
3. wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
(kserokopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem),
4.polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważną na okres realizacji zadania,
5. zaświadczenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
6.zaświadczenie nadania numeru REGON,
7.oświadczenie oferenta dot. warunków konkursu – załącznik Nr 2 do warunków konkursu ofert
8. oświadczenie oferenta dot. szkód – załącznik Nr 3 do warunków konkursu ofert .

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Kinga Szweda 4756347 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Załączniki:

wzór umowy
warunki konkursu
oświadczenie oferenta dot. warunków konkursu
oświadczenie oferenta dotyczące szkód

dew

T G+ F

Zobacz także

Uczennica PZS nr 2 wygrała odcinek Szansy na sukces
Uczennica PZS nr 2 wygrała odcinek Szansy na sukces
Masterchef: fartuch dla mieszkańca Pszczyny
Masterchef: fartuch dla mieszkańca Pszczyny
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18