Sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, 30 grudnia 2019 / fot. UG Goczałkowice

Budżet gminy Goczałkowice-Zdrój uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?

Goczałkowice-Zdrój03.01.2020, 12:49

W tym roku najważniejszymi zadaniami gminy będą oświata i wychowanie, pomoc społeczna i program wspierania rodziny, transport i łączność oraz kultura fizyczna. Na wydatki inwestycyjne gmina przeznaczy ponad 8,5 mln zł, czyli 15% ogółu wydatków.

Zaplanowane w budżecie na 2020 r. wydatki inwestycyjne to:

- budowa centrum przesiadkowego (wartość prac to ponad 4,8 mln zł, w tym dotacja unijna w wysokości ponad 2,8 mln zł)

- budowa łącznika Borowinowa-Zielona (zadanie rozpoczęte w 2017 r., wydatki w 2020 r. wyniosą 1,6 mln zł)

- wykonanie umów na sporządzenie dokumentacji technicznej ulicy Siedleckiej, łącznika Źródlana-Spokojna i przedszkola

-  modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (inwestycja z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji - II etap (również z udziałem środków z WFOŚiGW).

Zabezpieczone zostały również środki własne na sporządzenie projektu placu zabaw w wysokości 15 tys. zł oraz 100 tys. zł na doświetlenie gminy.

– W budżecie znajdują się te zadania, na które gmina złożyła wnioski o ich dofinansowanie bądź ma już podpisane z instytucjami finansującymi umowy. W trakcie roku budżetowego, w miarę ogłaszania nowych konkursów na dotacje i pojawiania się nowych możliwości finansowania potrzebnych gminie zadań, szczególnie w ramach programów rządowych dotyczących dofinansowania dróg lokalnych, budżet będzie ulegał zmianom – mówiła wójt Gabriela Placha prezentując projekt budżetu.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w wysokości 57 mln 65 tys. 869 zł, z czego 85% stanowią wydatki bieżące, a 15% - wydatki majątkowe (inwestycyjne).  Najważniejsze wydatki budżetu to: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (ponad 16,5 mln zł, czyli 29% ogółu wydatków). Na pomoc społeczną i program wspierania rodziny gmina wyda prawie 12 mln zł, czyli  21% wydatków. Na transport i łączność ponad 7 mln zł, 13%, a na kulturę fizyczną prawie 4,5 mln zł, czyli 8% wydatków.

Dochody budżetu gminy Goczałkowice na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 54 mln 27 tys. 873 zł. Dochody bieżące to 50 mln 273 tys. 336 zł (93% dochodów ogółem), a dochody majątkowe to 3 mln 754 tys. 537 zł (7% dochodów ogółem). Łącznie z m.in. wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych dają one środki w wysokości ponad 57 mln zł do rozdysponowania na zadania stojące przed gminą w 2020 roku.

Główne źródła dochodów to: dochody własne – 54% ogółu dochodów, ponad 29 mln zł (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z różnego rodzaju usług), dotacje i inne środki bezzwrotne otrzymane przez gminę na z góry określony cel (w tym dotacje z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje z Unii Europejskiej) – 30% - ponad 16 mln zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 16% - 8,5 mln zł.

Planowane na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będzie 3 mln 635 tys. 804 zł, co stanowi 6,7% planowanych dochodów gminy. 

Budżet Gminy na rok 2020 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 zostały przyjęte 30 grudnia podczas sesji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 (żródło: UG Goczałkowice-Zdrój)

ar

T G+ F

Zobacz także

Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet gminy Pawłowice na 2020 rok uchwalony
Budżet gminy Pawłowice na 2020 rok uchwalony
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18