(fot. UM)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP sołectw Jankowice i Studzienice - Etap II i Etap III

Pszczyna14.08.2020, 15:07

Od 17 sierpnia wyłożone do publicznego wglądu będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - etap II i etap III. Szczegóły w poniższym obwieszczeniu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm) i art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały Nr XLIII/555/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 czerwca 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Jankowice i Studzienice 

 ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw JANKOWICE I STUDZIENICE  - ETAP II i ETAP III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- w dniach od 17 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 1 (parter):

- w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,
- od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 12.00.

Konsultacje z udziałem projektanta odbędą się w dniach:

17 i 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałki) od godziny 11.00 do godziny 16.00,
2 września  2020 r. (środa) od godziny 10.00 do godziny 15.00,
7 września 2020 r. (poniedziałek) od godziny 11.00 do godziny 16.00.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - ETAP II i ETAP III wraz z niezbędną dokumentacją, udostępnione będą również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na  www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Granice planów obejmujące Etap II i Etap III pokazano na załączniku graficznym zamieszczonym  na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie wraz z obwieszczeniem oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), a także na tablicy ogłoszeń.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się  i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie - telefonicznie pod numerami: 32 4493928,  32 4493929 lub mailowo na adres: uia[at]pszczyna.pl

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego oraz przed wejściem do sali w której będą wyłożone projekty oraz przed wejściem na dyskusję publiczną lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice i Studzienice - ETAP II i ETAP III - odbędzie się w dniu 2 września 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w sali sesyjnej (II piętro) o godz. 15.00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowych projektach miejscowych planów może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r.

Uwagi można składać:

1)   na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;

2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: uia@pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice i Studzienice - ETAP II i ETAP III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tych projektów,
o opiniach, o których mowa w art. 54 ust.1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  -  zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na piśmie do Burmistrza Pszczyny na zasadach określonych w art. 18 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 28 września 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Pszczyny. Uwagi rozpatrzone będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Burmistrza Pszczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. L119/1), informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz podczas wyłożenia do publicznego wglądu.

 (źródło: UM)

KK

T G+ F

Zobacz także

Wywłaszczenie? Są takie plany
Wywłaszczenie? Są takie plany
Ambitne plany PKP
Ambitne plany PKP
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”
Czyste powietrze w Pszczynie w 2023 roku!
Czyste powietrze w Pszczynie w 2023 roku!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18