Zbiornik Goczałkowicki to jeden z siedmiu obszarów prawnie chronionych w powiecie pszczyńskim.

Tak mają chronić środowisko w powiecie

Powiat06.02.2018, 09:00, aktualizacja: 09:58

Rada Powiatu Pszczyńskiego uchwaliła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

Obowiązek opracowania takiego dokumentu wynika z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Program ten na podstawie aktualnego stanu środowiska  powinien określać cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań oraz środki i instrumenty niezbędne do realizacji celów.

Szczególnej  ochrony wymagają przyrodnicze obszary prawnie chronione. Takich w powiecie pszczyńskim jest siedem: Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (gmina Suszec), Rezerwat przyrody „Żubrowisko” (gmina Pszczyna), Rezerwat przyrody „Babczyna Dolina” (gminy Kobiór, Suszec, Pszczyna), Obszar Natura 2000 „Zbiornik Goczałkowicki – ujście Wisły i Bajerki” (gmina Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój), Obszar Natura 2000 „Dolina górnej Wisły” (gmina Goczałkowice-Zdrój), Obszar Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach” (gmina Miedźna), Użytek ekologiczny „Zapadź” (gmina Miedźna) oraz 25 pomników przyrody na terenie gmin Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna i Suszec. W programie wskazano zagrożenia, jakim podlega część tych obszarów chronionych.

Ważną częścią dokumentu jest ocena stanu środowiska powiatu pszczyńskiego raz cele i kierunki interwencji. Wskazano osiem obszarów, które wymagają podjęcia działań ochronnych. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i wód podziemnych wśród kierunków działań do 2020 r. zapisano m.in.: systematyczną rozbudowę i modernizację wodociągów wraz z instalacją przyłączy, kontrolę zagospodarowania ścieków na terenach nieskanalizowanych, optymalizację zużycia wody do celów socjalno-bytowych i produkcyjnych, rozwój i modernizację gospodarki ściekowej, wspieranie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wskazano na konieczność: wzrostu efektywności energetycznej obiektów poprzez ich termomodernizację, wymiany źródeł ciepła, stosowania odnawialnych źródeł energii,  włączania się w inicjatywy związane z rozwojem monitoringu jakości powietrza, rozwoju ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej. W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi wyznaczono takie kierunki działań, jak rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych, przeznaczenie pod zalesienie lub funkcję turystyczną gleb nienadających się do produkcji rolnej, prawidłowe zagospodarowanie terenów pokopalnianych. W obszarze pn. poważne awarie i zagrożenia naturalne autorzy dokumentu mówią m.in. o konieczności prowadzenia monitoringu potencjalnych zagrożeń środowiskowych, racjonalnej polityce dotyczącej inwestycji o dużym ryzyku wystąpienia awarii, opracowaniu planów szybkiego reagowania kryzysowego, prowadzenia zabiegów technicznych zapobiegających skutkom powodzi, udrażnianiu studzienek, odmulaniu cieków wodnych itp. Jest też mowa w dokumencie o zagrożeniu górniczym i szkodami górniczymi oraz o ochronie przed hałasem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Ostatni obszar z wyznaczonymi kierunkami działań to gospodarka odpadami. W tym obszarze postuluje się osiągniecie poziomu recyklingu - do 2020 r. recyklingowi powinno być poddanych 50% odpadów komunalnych, zaś termicznemu przekształceniu nie więcej niż 30% odpadów, zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu odpadów, ograniczenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Reklama

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Na konferencji w Krakowie jednym głosem ws. jakości powietrza
Na konferencji w Krakowie jednym głosem ws. jakości powietrza
Łączą siły w walce z zanieczyszczonym powietrzem
Łączą siły w walce z zanieczyszczonym powietrzem
W Studzionce powstanie sześć sal przedszkolnych
W Studzionce powstanie sześć sal przedszkolnych
gorący temat
14-latek z Pszczyny zatruł się tlenkiem węgla
14-latek z Pszczyny zatruł się tlenkiem węgla
Apelują o monitorowanie jakości powietrza
Apelują o monitorowanie jakości powietrza
Inauguracja kadencji w Pawłowicach. Wójt: to nowy rozdział dla gminy
Inauguracja kadencji w Pawłowicach. Wójt: to nowy rozdział dla gminy
Trwa likwidacja kopalni Krupiński. Co dalej ze złożem i terenem?
Trwa likwidacja kopalni Krupiński. Co dalej ze złożem i terenem?
A jednak PiS rządzi na Śląsku. Nieoczekiwana wolta radnego Koalicji Obywatelskiej
A jednak PiS rządzi na Śląsku. Nieoczekiwana wolta radnego Koalicji Obywatelskiej

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20