S1? Kategorycznie protestujemy

27.11.2009, 14:43

Miedźna, Gilowice

W konsultacjach społecznych, które gmina zorganizowała na prośbę firmy Tebodin Sap-Projekt, zajmującej się projektowaniem wariantów drogi ekspresowej S1 na odcinku Kosztowy II – Suchy Potok, wzięło udział prawie tysiąc osób.



Na listach znalazły się podpisy ponad 600 mieszkańców całej gminy Miedźna. Już sam fakt, że wszystkie sześć wariantów rozpatrywanych jest od nowa, był dla mieszkańców gminy Miedźna szokiem. Ten przybrał na sile, kiedy projektanci firmy Tebodin powiedzieli mieszkańcom, że we wrześniu tego roku wariant 5 stał się preferowanym. Bo trasa wariantu 6 przebiega przez Naturę 2000. Wariantu, przypomnijmy, zaaprobowanego przez UNESCO, popartego przez samorządowców obu województw - od wojewodów po starostów, burmistrza i wójta, przez polityków, a wreszcie samych zainteresowanych, czyli mieszkańców po stronie Małopolski, którzy od prawie pół wieku byli przygotowywani na wysiedlenie. Mieszkańcom w głowie się nie mieści, że po raz kolejny muszą udowadniać, iż wariant 5 przyniesie nieporównywalnie większe szkody niż 6. „Dla kogo budujemy drogę S1? Dla generalnej dyrekcji? Dla ślepowrona? Czy dla człowieka?”

Więcej czytaj w najnowszym wydaniu „Gazety Pszczyńskiej”, która ukaże się w najbliższy wtorek, 1 grudnia



STANOWISKO UCZESTNIKÓW SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO,

które odbyło się w dniu 23 listopada 2009r., w budynku Hali Sportowej w Gilowicach przy ul. Korfantego 38
w sprawie : „Modyfikacji oraz aktualizacji dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach drogi ekspresowej S-1 na odcinku Kosztowy II -
Suchy Potok”.

UCZESTNICY SPOTKANIA po analizie przedstawionych materiałów w sprawie planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S-1 p o s t a n o w i l i:
1. wyrazić zdecydowany sprzeciw odnośnie wyboru i realizacji wariantu V w/w drogi
ekspresowej - przebiegającego przez teren Gminy Miedźna,
2.poprzeć wybór i realizację wariantu VI - omijającego Gminę Miedźna.
3.
U z a s a d n i e n i e
Droga S-1 zgodnie z wcześniejszymi planami miała przebiegać poza granicami naszej Gminy - ale w sąsiedztwie, tj. przez teren Gminy Brzeszcze. Przebieg drogi ustalony był już w 1983r. i został zaakceptowany przez społeczność lokalną Gminy Brzeszcze - co więcej przebieg tej drogi został ujęty w uchwalonym w listopadzie 2005r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze. Z uwagi na to, że planowana trasa we fragmencie przebiegać ma przez tereny objęte ochroną „Natura 2000” opracowano nowe warianty przebiegu drogi S-1, w tym wariant V przebiegający przez środek naszej Gminy.

Wariant ten jest nie do przyjęcia, z uwagi na to, że:
1. Jego trasa jest niezgodna z uchwalonym w 2000 roku „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.
2. Spowoduje znaczną uciążliwość dla około 4000 mieszkańców osiedla Wola II.
3. Jego realizacja spowoduje konieczność wysiedleń ludności i wyburzeń w większości
nowych obiektów. Przewiduje się wyburzenie około 25 obiektów w tym około 19 domów
mieszkalnych jednorodzinnych, 1 warsztat samochodowy i kilka budynków gospodarczych.
4. Będzie bardzo uciążliwy dla mieszkańców domów jednorodzinnych, które znajdą się
bardzo blisko drogi - pomimo zastosowania ekranów akustycznych. /W strefie uciążliwości,
tj. w obszarze wyznaczonym przez izofony, znajduje się blisko 95 obiektów – głównie są to
budynki mieszkalne, a poza tym budynki usługowe i gospodarcze./
5. Spowoduje likwidację nowego cmentarza we Frydku i uniemożliwi godne sprawowanie
liturgii w Kościele NMP Królowej Wszechświata we Frydku.
6. Ograniczy w znacznym stopniu nowo wyznaczone, uzbrojone tereny pod zabudowę
jednorodzinną w Gilowicach.
7. Zniweczy całe uchwalone w 2006 r. plany zagospodarowania przestrzennego, po obu
stronach ulicy Pszczyńskiej – w Miedźnej i Grzawie.
8. Przetnie istniejące gospodarstwa rolne w ten sposób, że znajdą się one po obu stronach projektowanej drogi.
9. Zdegraduje istniejący zwarty kompleks terenów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych i wysokich walorach użytkowych w Miedźnej, Górze i Grzawie.
10. Pozbawi rolników (z wielopokoleniowymi tradycjami) możliwości utrzymania się z roli.
11. Zniszczy byliny, rośliny, krzewy i drzewa miododajne – rosnące na trasie planowanej drogi S1.
12. Przetnie wodociąg magistralny Ø 1500 ze strefą ochronną, objętą całkowitym zakazem
zabudowy.
13. Przetnie kompleks leśny w Woli i spowoduje całkowite wyginięcie zwierzyny w obrębie
planowanej drogi.
14. Spowoduje konieczność wycięcia znacznej ilości cennego drzewostanu puszczy
pszczyńskiej.
15. Wariant preferowany przez inwestora stanie się źródłem protestów i napięć społecznych.


W spotkaniu, które miało miejsce w budynku Hali Sportowej w Gilowicach przy ulicy
Korfantego 38 w dniu 23 listopada 2009 r. uczestniczyli mieszkańcy Gminy Miedźna ale również mieszkańcy gmin ościennych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 750 osób z czego 606 uczestników spotkania potwierdziła swoje przybycie na listach obecności. Podczas spotkania mieszkańcy protestowali przeciwko planowanemu wariantowi V drogi ekspresowej S-1 przebiegającej przez teren Gminy Miedźna. Protestujący nie negują potrzeby budowy nowej drogi jednak proponują, aby jej trasa przebiegała zgodnie z planowanym wariantem VI – czyli przez Gminę Brzeszcze. Wyżej wymienione stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych.


Przewodniczący Zebrania Mieszkańców

mgr inż. Stanisław Karbowy


















agw

T G+ F

1

1
1

Zobacz także

Awans do szesnastki najlepszych drużyn Futsalu
Awans do szesnastki najlepszych drużyn Futsalu
Dzień Kobiet na Saharze
Dzień Kobiet na Saharze
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18