(fot. archiwum)

Podsumowanie działalności szpitala

Pszczyna20.01.2020, 11:32

W ciągu całego roku 2019 w szpitalu było hospitalizowanych 8134 pacjentów. Na Izbie Przyjęć zaopatrzone zostało 10660 osób, narodziło się 651 dzieci. W pierwszej połowie roku udało się uzyskać kontrakt na badania endoskopowe – badania wykonano 370 pacjentom, następnie zaczęto prowadzić finansowane ze środków NFZ poradnie: chirurgiczną i ortopedyczną, gdzie pomocy udzielono łącznie 4472 osobom.

W maju zaczęto przyj­mować pac­jen­tów na NFZ w Zakładzie Reha­bil­i­tacji, tam do końca grud­nia przyjęto 596 pac­jen­tów. W lipcu zaczął przyj­mować pac­jen­tów Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy, który zapełnił się w ciągu kilku pier­wszych dni i jego obłoże­nie jest cały czas stupro­cen­towe. W grudniu podpisany został kon­trakt na wykony­wanie badań tomo­grafii kom­put­erowej dla pac­jen­tów ambulatoryjnych.

Ksz­tałce­nie nowych kadr medy­cznych jest bardzo ważne. Dla roz­woju ochrony zdrowia w Polsce potrzebni są młodzi ludzie. Przed­staw­iciele białego per­son­elu, którzy mają już doświad­cze­nie, stanowią prawdziwą skarb­nicę wiedzy i są źródłem inspiracji dla młod­szych stażem medyków. W pszczyńskim szpi­talu pracuje wielu doświad­c­zonych, pro­fesjon­al­nych pra­cown­ików ochrony zdrowia, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i umiejęt­noś­ci­ami. Dlat­ego też szpi­tal pod­jął ścisłą współpracę z kilkoma wyższymi szkołami medy­cznymi. W szpi­talu odby­wają się zaję­cia klin­iczne, zaję­cia prak­ty­czne oraz indy­wid­u­alne prak­tyki. Stale obecni są m.in. stu­denci kierunku lekarskiego, pielęg­niarstwa, położnictwa, przys­zli fizjoter­apeuci, ratown­icy medy­czni oraz opiekunowie medy­czni. Częs­to stu­denci kierunków medy­cznych decy­dują się na wolon­tariat w szpi­talu. W szpi­talu pojaw­ili się również uczniowie liceum o pro­filu medy­cznym, którzy mogli poz­nać szpi­tal od wewnątrz i zobaczyć jak wygląda życie medyka w prak­tyce. W szpi­talu odbyły się również nowa­torskie zaję­cia dla dok­toran­tów Śląskiego Uni­w­er­sytetu Medycznego.

Szpitalowi udało się uzyskać akredy­tację do prowadzenia spec­jal­iza­cji lekars­kich w dziedzinie położnictwa i ginekologii, chorób wewnętrznych oraz geri­atrii. Uzyski­wanie kole­jnych akredy­tacji jest w toku. Na niemal każdym odd­ziale mogą być prowadzone staże kierunk­owe dla lekarzy spec­jal­izu­ją­cych się w określonych dziedz­i­nach. Szpital final­izu­je współpracę z jed­nos­tką, z którą wspól­nie prowadzić będzie kursy spec­jal­iza­cyjne w dziedzinie orto­pe­dii i trau­ma­tologii narządu ruchu na zlece­nie Cen­trum Medy­cznego Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego w Warsza­wie. Od 2019 r. w szpitalu mogą być prowadzone lekarskie staże pody­plo­mowe, co zaowocow­ało nową, młodą kadrą medyczną.

W 2019 r. szpital uczestniczył w 3 pro­gra­mach zdrowot­nych, które kierowane były do różnych grup społecznych: dzieci w zakre­sie korekt wad postawy, osób starszych w zakre­sie pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej i diag­nos­tyki oraz osób uza­leżnionych od alko­holu lub zagrożonych uza­leżnie­niem w zakre­sie edukacji zdrowotnej.

Nowe tech­nolo­gie i nowoczesne urządzenia są bardzo ważne w rozwoju medycyny. W ciągu pół­tora roku dzi­ałal­ności zaku­pi­ono dla szpi­tala sprzęt o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Nie ma odd­zi­ału, na którym nie byłoby jakiejś inwest­y­cji sprzę­towej. Nie ma również odd­zi­ału, który nie zostałby obdarowany w jakiś sposób. Najwięcej inwest­y­cji przeprowad­zono w Odd­ziale Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii. Niek­tóre z tych sprzętów zna­j­dują się na Bloku Oper­a­cyjnym, na którym odbywa się anestezjo­log­iczna część pracy odd­zi­ału. W lokaliza­cji samego odd­zi­ału – w części zaj­mu­jącej się inten­sy­wną ter­apią, również wymieniono wiele urządzeń. Odd­ział wyposażono w nowy sprzęt: 9 kar­diomon­i­torów, przy czym 6 z nich wyposażonych jest w stację cen­tral­nego nad­zoru, a jedno ma anal­iza­tor gazów aneste­ty­cznych, 6 urządzeń do ogrze­wa­nia pac­jenta, zaku­pi­ono 42 pompy infuzyjne wyposażone w stacje doku­jące oraz statywy, aparat USG, 3 inhala­tory, 3 ssaki elek­tryczne, kar­diosty­mu­la­tor, aparat do znieczu­le­nia, 3 urządzenia do ogrze­wa­nia płynów infuzyjnych, 3 mon­i­tory rzutu serca, 2 mon­i­tory zwiotczenia mięśni, bron­chofiberoskop, zestaw do intubacji dotchaw­iczej – vide­o­laryn­goskop, 2 res­pi­ra­tory trans­portowe, 2 wózki rean­i­ma­cyjne, 3 wózki aneste­ty­czne, urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów, 3 defi­bry­la­tory, punkt pielęg­niarski został wyposażony w nową cen­tralkę. Jeden z defi­bry­la­torów pochodzi z darow­izny, podob­nie jak dwa mon­i­tory zwiotczenia mięśni.

Współpracu­jący z odd­zi­ałami o pro­filu zabiegowym Blok Oper­a­cyjny został wyposażony w nowy aparat rentgenowski – Ramię C, artroskop oraz aparat do elek­trochirurgii. Zakupione zostały nowe lampy oper­a­cyjne, narzędzia ortope­dy­czne, myjkę do obuwia, wymie­nil­iśmy stoły oper­a­cyjne. Szpital posiada również nowe far­tuchy ochronne RTG zaku­pi­one przez Powiat Pszczyński. Ramię C zaku­pi­ono z pieniędzy przekazanych przez Gminę Goczałkowice-​Zdrój, Gminę Suszec oraz Gminę Kobiór. Defi­bry­la­tor trans­portowy zna­j­du­jący się w części anestezjo­log­icznej Bloku Oper­a­cyjnego kupi­ono z pieniędzy Gminy Pawłow­ice, wózek do aparatu laparoskopowego zaspon­sorował Powiat Pszczyński oraz Gmina Goczałkowice-​Zdrój. Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej wzbo­gacił się w nowy ssak elek­tryczny oraz urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów. Odd­ział ściśle współpracuje z Blok­iem Oper­a­cyjnym, gdzie korzysta z zestawu laparoskopowego, do którego zaku­pi­ono m.in. nowy mon­i­tor oraz pompę. Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej wzbo­gacił się o nowy ssak elek­tryczny oraz myjnię-​dezynfektor do basenów.

Na Bloku Oper­a­cyjnym do dys­pozy­cji odd­zi­ału zna­j­duje się nowy aparat rentgenowski (Ramię C), artroskop, narzędzia ortope­dy­czne i osłony radi­o­log­iczne RTG. Odd­ział Chorób Wewnętrznych otrzy­mał do dys­pozy­cji 7 inhala­torów, aparat elek­trokar­dio­graficzny oraz aparat ciśnieniowy, ssak elek­tryczny i dezyn­fek­tor do basenów. W Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym, który został całkowicie wyre­mon­towany, odnow­ione zostało również pomieszcze­nie reha­bil­i­ta­cyjne, gdzie zakupiono, m.in. nowe dra­binki, tor do nauki chodzenia i inne ele­menty wyposaże­nia. Pojaw­iły się telewiz­ory dla pac­jen­tów, zakupiono również ssak elek­tryczny oraz urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów. Wiele ele­men­tów wyposaże­nia odd­zi­ału pochodzi z zaprzy­jaźnionego powiatu Anhalt-​Bitterfeld, m.in. łóżka, szafki przyłóżkowe, chodziki, wózki inwalidzkie, toalety przenośne.

Na potrzeby Odd­zi­ału Geri­atrycznego zakupiono nowy ssak elek­tryczny oraz myjnię-​dezynfektor do basenów. Dla Odd­zi­ału Neu­rologii zain­west­owal­iśmy w nowy defi­bry­la­tor, 2 ssaki elek­tryczne, urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów. Zakupiono również nowoczesne łóżko inten­sy­wnej opieki medy­cznej. Ściśle współpracu­jąca z Odd­zi­ałem Neu­rologii Pra­cow­nia EEG wyposażona została w nowy aparat EEG. Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy został wyposażony w nowoczesne USG, 2 aparaty KTG, 2 detek­tory tętna płodu, wagę medy­czną ze wzros­tomierzem, defi­bry­la­tor oraz 2 myjnie-​dezynfektory do basenów. Na sali cięć cesars­kich wymie­nil­iśmy stół oper­a­cyjny.

Odd­ział Neona­to­log­iczny został wyposażony w nową lampę do fototer­apii, inku­ba­tor, 2 promi­en­niki pod­cz­er­wieni, biliru­bi­nometr, 2 kar­diomon­i­tory, 2 res­pi­ra­tory, ssak elek­tryczny, urządze­nie dezyn­feku­jące do basenów oraz stanowisko noworod­kowe do resus­cy­tacji. Część tych sprzętów pochodzi z darow­izny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – inku­ba­tor, lampa do fototer­apii, biliru­bi­nometr oraz 2 kar­diomon­i­tory. Na potrzeby pac­jen­tów Izby Przyjęć zakupiono nową wagę ze wzros­tomierzem oraz dezyn­fek­tor do basenów. Cen­tralna Steryl­iza­tor­nia dzięki zakupom sfi­nan­sowanym przez Gminę Kobiór oraz Powiat Pszczyński została wyposażona w nową myjkę ultra­dźwiękową. W Pra­cowni USG pojawił się dodatkowy aparat USG pochodzący z darow­izny. W Zakładzie Reha­bil­i­tacji można poma­gać pac­jen­tom dzięki nowoczes­nemu apara­towi do laseroter­apii ze skanerem oraz dzięki nowemu apara­towi do elek­troter­apii. Sprzęt Pra­cowni Endoskopowej w całości został zaku­pi­ony dzięki darow­iz­nom z kilku gmin powiatu pszczyńskiego – otrzy­mano nowoczesny zestaw endoskopowy wraz z 2 videogas­troskopami, 2 videokolonoskopami, pompą endoskopową. Sprzęt ten sfi­nan­sowany został z pieniędzy należą­cych do Gminy Pszczyna oraz Gminy Miedźna. Wyposaże­nie Pra­cownię uzu­peł­nia nowa myj­nia endoskopowa, którą zaspon­sorowały Gmina Miedźna i Kobiór.

To wszys­tko nie udałoby się, gdyby nie było wspar­cia ze strony powiatu, okolicznych gmin, innych orga­ni­za­cji i ludzi dobrej woli. Końcem 2018 r. naw­iązana została współpraca pomiędzy powiatem pszczyńskim i sto­warzysze­niem „Omnibus”, które zor­ga­ni­zowało zbiórkę inter­ne­tową. Pod aus­pic­jami „Omnibusa” oby­wała się również zbiórka 1% podatku za 2018 rok. Darow­iznę na cele szpi­tala przekazały wszys­tkie gminy powiatu pszczyńskiego. Końcem 2019 roku, do „Omnibusa”, jako darow­izna wpłynęły również pieniądze z PG Sile­sia.

W drugiej połowie 2019 roku zor­ga­ni­zowano dwie imprezy artysty­czne, które miały na celu wspar­cie pszczyńskiego szpi­tala – przed­staw­ie­nie „Bajka na nie­pogodę”, która zagrano we wszys­t­kich gmi­nach powiatu oraz kon­cert „Nar­o­dziny Gwiazd”, który odbył się na deskach Pszczyńskiego Dom Kul­tury.

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

KK

T G+ F

Zobacz także

Ruszyła rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Pomocy Medycznej
Ruszyła rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Pomocy Medycznej
Śląski NFZ widzi aktywność pszczyńskiego szpitala
Śląski NFZ widzi aktywność pszczyńskiego szpitala
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”
Akademia Młodego Strażaka doskonali umiejętności
Akademia Młodego Strażaka doskonali umiejętności
W sołectwie Osiedle Pawłowice powstały punkty rekreacji i naprawy rowerów
W sołectwie Osiedle Pawłowice powstały punkty rekreacji i naprawy rowerów
22 września: ośmioro ozdrowieńców i kolejne zakażenie
22 września: ośmioro ozdrowieńców i kolejne zakażenie
Pszczyński żłobek laureatem konkursu
Pszczyński żłobek laureatem konkursu
Plany rozwoju transportu powietrznego na Śląsku
Plany rozwoju transportu powietrznego na Śląsku
Rywalizowali w zawodach strzeleckich
Rywalizowali w zawodach strzeleckich

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18