Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w gminie Pawłowice

Pawłowice09.06.2020, 14:34

Od 1 lipca w gminie Pawłowice będą obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów oraz zmienią się zasady gospodarowania odpadami.

W związku z kończącymi się 30 czerwca umowami na świadczenie usług odbioru odpadów z terenu gminy Pawłowice, w marcu gmina ogłosiła nowe zamówienie na odbiór odpadów w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Przetarg został zorganizowany według nowych zasad wynikających z ubiegłorocznej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe zasady dotyczą m.in. sposobu rozliczania się gmin z podmiotami odbierającymi odpady, rozszerzenia zakresu rodzajów odbieranych odpadów i ich obowiązkowej segregacji oraz zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów.

NOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI OD 1 LIPCA

Biorąc pod uwagę cenę odbioru i zagospodarowania odpadów wynikającą z rozstrzygnięcia tegorocznego przetargu oraz ilość odpadów wytworzonych w gminie w 2019 roku, koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł 22 zł miesięcznie. Gdyby jednak uwzględnić średni roczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gminie o ok. 30% rocznie, wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów powinna wynieść 27 zł. Rada Gminy, zakładając, że ilość odpadów nie będzie wzrastać i utrzyma się na poziomie z roku 2019, na sesji w dniu 2 czerwca br. podjęła uchwałę, ustalając od 1 lipca stawkę opłaty w wysokości 22 zł od mieszkańca na miesiąc. Czy wysokość opłaty będzie wystarczająca, okaże się po kilku miesiącach. Jeżeli odpadów będzie więcej, niż założyli radni, stawkę trzeba będzie podnieść.   

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada również na każdego właściciela nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Oznacza to, że nie ma możliwości oddawania wyłącznie odpadów zmieszanych (bez segregacji) i każdy mieszkaniec będzie płacił jednakową cenę za gospodarowanie odpadami.

OPŁATA PODWYŻSZONA ZA NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z SEGREGACJI

Firma odbierająca odpady będzie zwracała szczególną uwagę na wywiązywanie się z obowiązku segregowania. Jeśli okaże się, że właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów, firma zawiadomi o tym wójta, który zobowiązany będzie do ustalenia właścicielowi nieruchomości opłaty podwyższonej jako kary za niewywiązywanie się z segregacji. Jej wysokość, zgodnie z przepisami, wynosi dwukrotność ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.  W gminie Pawłowice będzie to 44 zł za osobę na miesiąc, w którym stwierdzono niewywiązanie się z obowiązku segregowania śmieci.

ZWOLNIENIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH ODPADY

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty. Radni, biorąc pod uwagę szacunkowy koszt odbioru i zagospodarowania bioodpadów, ustalili wysokość zwolnienia na poziomie 3 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości. Oznacza to, że stawka opłaty za odbiór odpadów w przypadku kompostowania bioodpadów wyniesie 19 zł od osoby na miesiąc. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie (od lipca br.) nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której zadeklarujemy kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Gmina zdaje sobie sprawę z faktu, że dwukrotny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów może być dla mieszkańców dużym zaskoczeniem, tym bardziej że w ostatnich latach stawkę udawało się utrzymywać na stosunkowo niskim poziomie. Wpływ na ostateczną cenę ma również mało konkurencyjny rynek. Gmina Pawłowice podzielona jest na trzy sektory odbioru odpadów, dla których zamówienia przeprowadza się oddzielnie. W tym roku do obsługi sektora II obejmującego Pawłowice oraz sektora III obejmującego Warszowice, Krzyżowice i Pniówek zgłosiły się tylko dwie firmy zainteresowane realizacją odbioru odpadów, podczas gdy dwa lata temu w zamówieniu wystartowało aż sześć firm. W sektorze I obejmującym Pielgrzymowice, Golasowice i Jarząbkowice nie zgłosiła się żadna firma i w maju gmina ogłosiła ponownie zamówienie. Stawka, która będzie obowiązywać od 1 lipca, została obliczona na podstawie najtańszych ofert, jakie złożyły firmy startujące w przetargu.

 (źródło: UG Pawłowice)

KK

T G+ F

Zobacz także

Od stycznia zmiany w odbiorze odpadów w Goczałkowicach
Od stycznia zmiany w odbiorze odpadów w Goczałkowicach
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pszczyna
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pszczyna
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18