(fot. UM)

Nabór do Programu STOP SMOG

Pszczyna16.10.2020, 19:28

Od 21 października do 4 listopada 2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach Programu "Stop Smog". Gmina zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2020 roku będą finansowane u mieszkańców w 100% do kwoty 53 tys. zł.

Dofinansowanie można pozyskać na:

- wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,

- zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród w budynkach.

O dofinansowanie w ramach Projektu do przedsięwzięcia niskoemisyjnego może ubiegać się osoba fizyczna, będąca mieszkańcem gminy Pszczyna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

- jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa;

- w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, jest zgodny z limitami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

- posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, nieprzekraczające kwoty 424 000 zł,

- faktycznie zamieszkuje w budynku,

- wyrazi zgodę na:
udostępnienie budynku/lokalu/nieruchomości w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
udostępnienie budynku lub urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji;

- wyrazi zgodę na udostępnienie budynku w celu przeprowadzenia weryfikacji.
złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Beneficjent zostać zakwalifikowany do Projektu, jeżeli:

- zgłoszony do projektu ​budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 2009 roku,
​​powierzchnia użytkowa zgłoszonego budynku mieszkalnego nie przekracza 300 m kwadratowych.

Wnioski dostępne będą w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta w Pszczynie (ul. Kopernika 3, Koszary Ułańskie - boks nr 13), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. Dworcowa 30) oraz na stojaku przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Pszczynie (Rynek 2).

Wniosek będzie można złożyć:

- elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem https://www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog (formularz będzie dostępny od 21.10.2020 od godziny 12.00 do 4.11.2020 roku do godziny 23.59).

- papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK, tj.:poniedziałki: 10.00 - 14.00, czwartki: 13.00 - 17.00, środa (tylko 21 października): 12.00 - 16.00, piątek (tylko 23 października): 14.00 - 16.00, sobota (tylko 31 października): 9.00 - 13.00.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2, Operator zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej  w Punkcie Obsługi prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązkowych załączników do wniosku, a także zasad oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, obliczania punktacji znajdują się na stronie Operatora Programu pod adresem https://www.niskaemisja.pl/aktualnosci/460/.

Gmina Pszczyna planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków 4.399.000,00 złotych. Umowy wstępne podpisywane będą w okresie do 15 listopada 2020 roku. Będą obejmować wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po wykonaniu audytu.

 Dodatkowe pytania można zadawać telefonicznie - pod numerem telefonu 721 747 447 (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00), przesyłać w formie mailowej: pszczyna-smog@atsys.pl

(źródło: UM)

KK

T G+ F

Zobacz także

Stop Smog: 86 wniosków zakwalifikowanych
Stop Smog: 86 wniosków zakwalifikowanych
Przedstawiciele Alarmu Smogowego na spotkaniu w Urzędzie Miejskim
Przedstawiciele Alarmu Smogowego na spotkaniu w Urzędzie Miejskim
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18