(fot. archiwum)

Mieszkańcy zbierają podpisy pod listem do premiera

Powiat04.10.2019, 14:13

Mieszkańcy Studzienic wraz z mieszkańcami Jankowic, Kobióra, Goczałkowic-Zdroju, Rudołtowic i Miedźnej zbierają podpisy pod listem do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie specustawy górniczej. Ustawa ma odebrać prawo do protestu przeciw uruchamianiu nowych złóż węgla kamiennego. Popisy będą zbierane do 6 października.

Specustawa górnicza ma zostać przyjęta zaraz po wyborach parlamentarnych i odebrać mieszkańcom i samorządom wpływ na to, czy kopalnia powstanie na ich terenie. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Sejmu projekt specustawy zmieniający prawo geologiczne i górnicze w taki sposób, by miasta i ich mieszkańcy nie mogły już blokować inwestycji związanych z budową nowych kopalń.

Treść listu:

Szanowny Panie Premierze,

My mieszkańcy Jankowic, Studzienic i Kobióra – części pięknej i zielonej Ziemi Pszczyńskiej

- wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec złożonego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który powszechnie nazywa się „specustawą górniczą”. Apelujemy do Pana o wycofanie poparcia Rady Ministrów dla tego wielce szkodliwego, niezgodnego z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym projektu, który bezpośrednio godzi w istotę samorządu terytorialnego, interes społeczności lokalnych, prawa właścicieli nieruchomości oraz naczelne zasady ochrony środowiska będącego dobrem wspólnym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustrojową zasadę zrównoważonego rozwoju.

„Specustawa” umożliwi podejmowanie decyzji o lokalizacji kopalń węgla kamiennego lub brunatnego w postępowaniu prowadzonym z pominięciem udziału społeczeństwa, w tym nawet właścicieli nieruchomości położonych na obszarze planowanego przedsięwzięcia, jak również wbrew obowiązującym w województwie i gminie aktom planowania przestrzennego. Co więcej, decyzja taka ma poprzedzać ocenę oddziaływania na środowisko, a tym samym będzie wydawana bez wiedzy o możliwym negatywnym wpływie planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, w tym obszary chronione na gruncie prawa krajowego i UE, jak również bez analizy oddziaływania na krajobraz kulturowy i zabytki oraz przede wszystkim – na zdrowie i życie ludzi.

Za niedopuszczalne uważamy całkowite wyłączenie obywateli i samorządów z procesu decyzyjnego, wraz z pozbawieniem ich prawa do poddania tej decyzji pod kontrolę niezawisłego sądu. Pragniemy zwrócić uwagę Pana Premiera na fakt oczywistej niezgodności takiego rozwiązania zarówno z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, jak również z ratyfikowaną za zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie Konwencją z Aarhus.

Podejmowanie aktów w sferze planowania przestrzennego należy do podstawowych zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach ich konstytucyjnych kompetencji. Mamy świadomość, że władztwo planistyczne gminy nie jest absolutne i w pewnych szczególnie uzasadnionych przypadkach może podlegać ograniczeniom, gdy przemawia za tym interes publiczny. Należy w tym miejscu podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (do których mogą zaliczać się również przedsięwzięcia wydobywcze), nieujętych w gminnych aktach planowania przestrzennego, jednakże odbywa się to przy zachowaniu odpowiedniej procedury, w przebiegu której zarówno jednostki samorządowe, jak i przedstawiciele strony społecznej oraz właściciele nieruchomości mają, co do zasady, możliwość obrony swoich praw i słusznych interesów.

Istotą konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju jest równoważenie interesów politycznych, gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Projekt „specustawy” dąży do rażącej dysproporcji pomiędzy tymi czynnikami, przyznając bezwzględny prymat interesowi gospodarczemu przedsiębiorców działających w branży wydobywczej, co wprost podkreślają autorzy w jego uzasadnieniu. Co więcej, wskazują oni, że projekt ma na celu usunięcie „przeszkód prawnych komplikujących poszczególne etapy realizacji inwestycji”, które ich zdaniem „utrudniają prawidłowe i sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych”. Oznacza to, że w opinii posłów wnioskodawców „prawidłowy” przebieg procedury inwestycyjnej to taki, w którym wysłuchuje się wyłącznie zdania inwestora, z całkowitym pominięciem interesu obywateli, zasad ochrony środowiska czy ochrony dziedzictwa narodowego.

Nasz sprzeciw budzi również to, że projekt popierany otwarcie przez przedstawicieli Ministerstwa Energii jest procedowany jako poselski, co pozwala na pominięcie w procesie legislacyjnym etapu konsultacji społecznych. Odbieranie stronie społecznej prawa głosu w sprawie tak istotnej zmiany obowiązujących przepisów jest nieakceptowalne w demokratycznym państwie prawa.

Jednymi z podstawowych zasad ustrojowych wolnej Polski są decentralizacja władzy publicznej, samorządność, zrównoważony rozwój, ochrona praw nabytych. Zostały one ukształtowane w opozycji do ustroju totalitarnego, który odcisnął tragiczne piętno na losach naszego Narodu. Projekt „specustawy” przywodzi na myśl mroczne czasy komunizmu, kiedy to jednostki, środowisko, dorobek kulturowy całkowicie podporządkowane były decyzjom aparatu władzy.

Dlatego też, niezależnie od naszych przekonań politycznych, zwracamy się do Pana Premiera ze wspólnym apelem o podjęcie wszelkich dostępnych działań, aby prace nad projektem „specustawy” w jej obecnym kształcie zostały wstrzymane.

Jeśli chcesz się zaangażować w zbiórkę podpisów, pobierz pismo do premiera wraz z tabelką do zbiórki podpisów (dostępne tutaj), wydrukuj je, zbierz podpisy sąsiadów i znajomych, a potem dostarcz je sołtys Studzienic, Jolancie Spek (tel. 605 515 839) lub Marceli Grzywacz (tel. 508 082 808).

Podpisy można złożyć również przed wejściem do przedszkola w Studzienicach, w sklepach spożywczych w Studzienicach, w niedzielę przed kościołem po mszach świętych.

Reklama

Reklama

 

KK

T G+ F

Zobacz także

gorący temat
Mieszkańcy nie chcą oddychać zatrutym powietrzem. Petycja do Burmistrza i Rady Miasta Pszczyny
Mieszkańcy nie chcą oddychać zatrutym powietrzem. Petycja do Burmistrza i Rady Miasta Pszczyny
Kolej na Knurów: petycja o utworzenie bezpośrednich połączeń do Gliwic
Kolej na Knurów: petycja o utworzenie bezpośrednich połączeń do Gliwic
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Chatka żubra przy Pokazowej Zagrodzie
Chatka żubra przy Pokazowej Zagrodzie
Komunikat Burmistrza Pszczyny
Komunikat Burmistrza Pszczyny
Złap wodę! I podaj dalej!
Złap wodę! I podaj dalej!
6 sierpnia: Aktualny raport o sytuacji epidemiologicznej
6 sierpnia: Aktualny raport o sytuacji epidemiologicznej

Komentarze:

najmita 2019-10-05 godz. 09:52
Pamiętajmy, że jest to głos tylko części mieszkańców. Lista podpisów za specustawą, czy utworzeniem kopalni może być nawet większa.
treść:
autor:

SQL: 20