Komitety Wyborcze mają czas do 25 września!

19.09.2006, 14:54

Jeszcze tylko kilka dni zostało do zamknięcia list komitetów wyborczych. 50. dzień przed dniem wyborów, które wyznaczono na 12 listopada, wypada 23 września, czyli w sobotę. Dlatego też zawiadomienie o zawiązaniu się komitetu wyborczego musi zostać złożone najpóźniej do 25 września.

W zawiadomieniu należy podać:
1) nazwę komitetu wyborczego i obowiązkowo skrót nazwy komitetu wyborczego,
2) adres siedziby komitetu wyborczego,
3) numer ewidencyjny, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych,
4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego,
5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego.
Pożądane jest podanie numerów telefonów kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników.
Do zawiadomienia dołącza się:
1) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa.
(Projekt oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji);
2) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa.
Oświadczenie pełnomocnika finansowego powinno zawierać dodatkowo stwierdzenie, że nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego ani pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego lub pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego (art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji).
(Projekt oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);
3) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.),
4) wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.
Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działające w imieniu organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 64c ust. 3, 5 i 6 Ordynacji).


Wszelkie szczegółowe informacje oraz zawiadomienia i zaświadczenia można pobierać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz ze strony www.pkw.gov.pl


pin

T G+ F

Zobacz także

Komitety wyborcze zostały zarejestrowane
Komitety wyborcze zostały zarejestrowane
Dożynek czas - 9 września świętują trzy gminy
Dożynek czas - 9 września świętują trzy gminy
Długi weekend sierpniowy - Święto Ziół i wspomnienie Powstania
Długi weekend sierpniowy - Święto Ziół i wspomnienie Powstania
Nowe lampy wzdłuż Piaskowej
Nowe lampy wzdłuż Piaskowej

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18