Na wniosek mieszkańców radni jeszcze raz przystąpią do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni ponad 15 ha w południowej części strefy produkcyjnej w Pawłowicach.

Gorąca strefa w Pawłowicach

Pawłowice16.03.2019, 10:34

Mieszkańcy żądają zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyłączenia części sołectwa Pawłowice z granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zdaniem mieszkańców obowiązujący plan nie zabezpiecza ich przed uciążliwościami, jakie w przyszłości mogą powodować zakłady usytuowane na spornym terenie.

W listopadzie ub. roku mieszkańcy (15 osób) zawiązali Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej i przygotowali projekt uchwały w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego 11 września 2018 r. oraz wyrażenia zgody na wyłączenie z terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszaru usytuowanego w Pawłowicach (w okolicach obwodnicy), obejmującego tereny o łącznej powierzchni 31,3969 ha. 31 grudnia  ub. roku projekt uchwały przekazano do Rady Gminy Pawłowice. Pod głosowanie trafił podczas sesji Rady Gminy Pawłowice, 29 stycznia. Radni uchwały nie przyjęli (4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się i 7 głosów przeciw).

Na styczniowej sesji atmosfera była burzliwa. Przed dyskusją nad projektem uchwały przewodniczący Rady Gminy Pawłowice, Andrzej Szaweł odczytał kontrpismo, w którym część mieszkańców (nie wiadomo ile osób) wyraziła sprzeciw wobec działań protestujących mieszkańców.

- To anonim, nikt nie miał odwagi się pod nim podpisać, chodziło o zasianie niezgody między mieszkańcami - skomentował działanie przewodniczącego rady Grzegorz Cyrulik, radny i sołtys Pawłowic.

Mieszkańcy podnoszą, że sporne tereny są zbyt blisko gęstej zabudowy, a istniejące zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego nie dają gwarancji, że w przyszłości nie powstaną na nich uciążliwe dla zdrowia zakłady. Władze gminy podkreślają natomiast, że w planie znajdują się dodatkowe obostrzenia dla firm, które zamierzają rozpocząć tam produkcję. To m.in. zobligowanie do prowadzenia działalności, której uciążliwość nie będzie wykraczać poza obszar działki oraz utworzenia pasa zieleni ochronnej. Jako korzyści wskazują nowe miejsca pracy i podatki do budżetu gminy.

- Nie jesteśmy przeciwko miejscom pracy, jesteśmy przeciwko otwarciu furtki dla niebezpiecznej działalności, na którą nie będziemy mieli żadnego wpływu – mówił przedstawiciel Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.  – Zagłosujcie za tą uchwałą, bo tylko ona powstrzyma szkodliwe działanie w gminie dla naszego zdrowia i życia – apelował do radnych.

Radni na apel pozostali głusi. Cześć z rajców argumentowała, że jest za zmianami zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, ale nie chce wyrzucać z Pawłowic Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Mieszkańcy po głosowaniu zapewnili, że to nie koniec ich działalności, a sprawą zainteresują organy ścigania i rząd.

Plan od nowa
Tymczasem na sesji Rady Gminy Pawłowice 26 lutego radni przyjęli (13 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice. To efekt wniosku, podpisanego przez  ponad 600 osób, jaki 29 października ub. roku w urzędzie gminy złożył Grzegorz Cyrulik.  Mieszkańcy chcą graniczyć do minimum teren, na którym może powstać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W zapisach planu zawnioskowali  o usunięcie w § 7 ust. 1 („dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego: 8.P-U ustala się przeznaczenie pod:”) sformułowania „punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Z kolei w § 7 ust. 5 („W zakresie dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizowania działalności usługowych w zakresie: oświaty, opieki społecznej i socjalnej”) zaproponowali dopisanie „oraz działalności związanych z gospodarowaniem odpadami”. Zaproponowano również, „aby wydzielono działkę pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o powierzchni zapewniającej zaspokojenie potrzeb gminy (około 10 arów) i taką zmianę miejscowego planu zagospodarowania, aby na wydzielonej działce była możliwość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” .

Przed podjęciem uchwały większość radnych (7 przeciw, 6 za, 2 wstrzymujące się) odrzuciła wniosek radnego Janusza Harazina o poszerzenie granic działki, dla której będzie tworzony nowy plan. Przewodniczący rady, Andrzej Szaweł, nie dopuścił do głosu mieszkańców.

jack

T G+ F

Zobacz także

Weekend spod znaku folkloru i sportu w Gminie Pawłowice
Weekend spod znaku folkloru i sportu w Gminie Pawłowice
Śląski miuzikal w Pawłowicach
Śląski miuzikal w Pawłowicach
Goczałkowice-Zdrój w hołdzie powstańcom
Goczałkowice-Zdrój w hołdzie powstańcom
Pszczyna włączy się do programów Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora
Pszczyna włączy się do programów Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora
Zespół z Pawłowic zaprezentował się na Słowacji
Zespół z Pawłowic zaprezentował się na Słowacji
Jednoski OSP z gminy Miedźna otrzymały nowy sprzęt
Jednoski OSP z gminy Miedźna otrzymały nowy sprzęt

Komentarze:

Bełkot 2019-03-16 godz. 14:33
Mam nadzieje ze choć autor wie o czym pisał. Zastanawiam się po co takie dziennikarstwo? Tylko bełkot z którego nic nie wynika. Dziennikarz to powinien chyba prosto napisac żeby każdy nawet kto nie zna tych terenie wiedział o co chodzi. No ale to już wymaga trochę pracy i zaangażowania...
treść:
autor:

SQL: 18