Sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, 30 grudnia 2019 / fot. UG Goczałkowice

Budżet gminy Goczałkowice-Zdrój uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?

Goczałkowice-Zdrój03.01.2020, 12:49

W tym roku najważniejszymi zadaniami gminy będą oświata i wychowanie, pomoc społeczna i program wspierania rodziny, transport i łączność oraz kultura fizyczna. Na wydatki inwestycyjne gmina przeznaczy ponad 8,5 mln zł, czyli 15% ogółu wydatków.

Zaplanowane w budżecie na 2020 r. wydatki inwestycyjne to:

- budowa centrum przesiadkowego (wartość prac to ponad 4,8 mln zł, w tym dotacja unijna w wysokości ponad 2,8 mln zł)

- budowa łącznika Borowinowa-Zielona (zadanie rozpoczęte w 2017 r., wydatki w 2020 r. wyniosą 1,6 mln zł)

- wykonanie umów na sporządzenie dokumentacji technicznej ulicy Siedleckiej, łącznika Źródlana-Spokojna i przedszkola

-  modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (inwestycja z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji - II etap (również z udziałem środków z WFOŚiGW).

Zabezpieczone zostały również środki własne na sporządzenie projektu placu zabaw w wysokości 15 tys. zł oraz 100 tys. zł na doświetlenie gminy.

– W budżecie znajdują się te zadania, na które gmina złożyła wnioski o ich dofinansowanie bądź ma już podpisane z instytucjami finansującymi umowy. W trakcie roku budżetowego, w miarę ogłaszania nowych konkursów na dotacje i pojawiania się nowych możliwości finansowania potrzebnych gminie zadań, szczególnie w ramach programów rządowych dotyczących dofinansowania dróg lokalnych, budżet będzie ulegał zmianom – mówiła wójt Gabriela Placha prezentując projekt budżetu.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w wysokości 57 mln 65 tys. 869 zł, z czego 85% stanowią wydatki bieżące, a 15% - wydatki majątkowe (inwestycyjne).  Najważniejsze wydatki budżetu to: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (ponad 16,5 mln zł, czyli 29% ogółu wydatków). Na pomoc społeczną i program wspierania rodziny gmina wyda prawie 12 mln zł, czyli  21% wydatków. Na transport i łączność ponad 7 mln zł, 13%, a na kulturę fizyczną prawie 4,5 mln zł, czyli 8% wydatków.

Dochody budżetu gminy Goczałkowice na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 54 mln 27 tys. 873 zł. Dochody bieżące to 50 mln 273 tys. 336 zł (93% dochodów ogółem), a dochody majątkowe to 3 mln 754 tys. 537 zł (7% dochodów ogółem). Łącznie z m.in. wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych dają one środki w wysokości ponad 57 mln zł do rozdysponowania na zadania stojące przed gminą w 2020 roku.

Główne źródła dochodów to: dochody własne – 54% ogółu dochodów, ponad 29 mln zł (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z różnego rodzaju usług), dotacje i inne środki bezzwrotne otrzymane przez gminę na z góry określony cel (w tym dotacje z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje z Unii Europejskiej) – 30% - ponad 16 mln zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 16% - 8,5 mln zł.

Planowane na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będzie 3 mln 635 tys. 804 zł, co stanowi 6,7% planowanych dochodów gminy. 

Budżet Gminy na rok 2020 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 zostały przyjęte 30 grudnia podczas sesji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 (żródło: UG Goczałkowice-Zdrój)

ar

T G+ F

Zobacz także

Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet gminy Pawłowice na 2020 rok uchwalony
Budżet gminy Pawłowice na 2020 rok uchwalony
Wymieniamy nietrafione lub zdublowane prezenty świąteczne - piąta wyprzedaż garażowa
Wymieniamy nietrafione lub zdublowane prezenty świąteczne - piąta wyprzedaż garażowa
Starostowie za budową węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933
Starostowie za budową węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933
Zielone światło dla bezpieczeństwa
Zielone światło dla bezpieczeństwa
III poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego
III poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego
Łamanie stereotypu 21 typu, czyli sportowa pasja Filipa
Łamanie stereotypu 21 typu, czyli sportowa pasja Filipa

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18