(fot. powiat)

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Powiat25.06.2020, 14:34

Najważniejszym punktem zdalnej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego, która odbyła się w środę 24 czerwca było sprawozdanie z realizacji powiatowego budżetu za 2019 rok. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uzyskał absolutorium. „Za” głosowało 20 radnych, trzech wstrzymało się od głosu.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu poprzedziło przedstawienie „Raportu o stanie powiatu pszczyńskiego za 2019 rok”. - To dokument, z którego wszystkie zainteresowane osoby dowiedzą się, jak zmieniliśmy powiat pszczyński w ubiegłym roku. To najlepsze źródło wiedzy o powiatowym budżecie, zrealizowanych zadanych inwestycyjnych i projektach, pozyskanych środkach zewnętrznych, działalności oświatowej, ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy rynku pracy w powiecie - zaznacza Barbara Bandoła, starosta pszczyński. Z raportem można zapoznać się tutaj.

Dochody powiatu w 2019 r. zaplanowano w wysokości 107.470.993 zł, a wydatki w kwocie 109.154.782 zł.

W trakcie roku dokonano zmian, w wyniku których dochody urosły do kwoty 119.589.907,91 zł, a wydatki wzrosły do kwoty 130.773.695,91 zł. Progresja w porównaniu do kwoty pierwotnej wydatków wyniosła prawie 20%.

Ostatecznie do 31 grudnia 2019 roku powiat osiągnął dochody w rekordowej wysokości 120.880.732,17 zł, natomiast wydał 126.303.084,39 zł.

- Bardzo dobre wykonanie dochodów, przekraczające zaplanowane wartości zawdzięczamy wykonaniu ogółu dochodów własnych, które przekroczyły 100%, uzyskaniu dotacji ze środków UE oraz dotacji z innych samorządów na zadania bieżące w wysokości wyższej od kwoty zaplanowanej. Niższe od zakładanego wykonanie wydatków spowodowane zostało m.in. oszczędnościami będącymi efektem przeprowadzanych postępowań przetargowych, oszczędnościami w zakresie opłat za energię w związku z łagodnym przebiegiem zimy czy uzyskaniem dodatkowych środków na budowę Centrum Przesiadkowego, co pozwoliło na oszczędności środków własnych - mówił Marek Dutkowski, skarbnik powiatu pszczyńskiego.

Tradycyjnie już znaczną część pieniędzy powiat pszczyński przeznaczył na remonty, modernizacje oraz utrzymanie dróg - łącznie niemal 35,7 mln zł, co stanowiło ponad 27% ogółu wydatków (w 2018 r. było to 28,6 mln zł). Największą część środków powiat przeznaczył na budowę Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zostały wyremontowane kolejne kilometry dróg powiatowych. Najważniejsze zadania dotyczyły przebudowy ul. Pawiej w Wiśle Małej i przebudowy odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach. W ramach usuwania skutków powodzi wykonany został remont odwodnienia ulicy Wiejskiej w Grzawie, remont części ul. Łącznej w Brzeźcach czy przebudowa ul. Sznelowiec w Pszczynie.

W ubiegłym roku powiat pszczyński przekazał kolejną pożyczkę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w wysokości 1,3 mln zł na spłatę zobowiązań starego szpitala rozłożonych na raty z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.

- 2019 był pierwszym pełnym rokiem, w którym powiatowa spółka Centrum Przedsiębiorczości kontynuowała prowadzenie szpitala w Pszczynie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu pracowników jakość usług zdrowotnych świadczonych przez nasz szpital uległa poprawie, co znacznie poprawiło wizerunek szpitala. Łączna suma kosztów, jakie poniósł powiat w związku z prowadzeniem placówki zamknęła się kwotą 5,2 mln zł, w tym 3,7 mln zł na bieżącą działalność oraz 1,5 mln zł na zadania remontowo-inwestycyjne - podkreśla starosta Barbara Bandoła.

Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje rady.

Radni najpierw udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2019 rok oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu. Następnie 20 głosami "za", przy trzech wstrzymujących się udzielili Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego absolutorium.

- To dla nas - Zarządu Powiatu Pszczyńskiego - bardzo ważne podsumowanie pierwszego pełnego roku naszej pracy. Dziękuję członkom zarządu, skarbnikowi, wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa oraz jednostek za ogrom pracy, który włożyli w to, żeby powiat pszczyński w 2019 r. rozwijał się w dobrym kierunku. Państwu radnym dziękuję za wyrażone zaufanie - mówiła starosta Barbara Bandoła.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Trzy nowe zakażenia w powiecie. Jedna osoba nie żyje
Trzy nowe zakażenia w powiecie. Jedna osoba nie żyje
Raport ligowo-pucharowy
Raport ligowo-pucharowy
Przebudowa mostu w Suszcu. Będzie objazd
Przebudowa mostu w Suszcu. Będzie objazd
Wsparcie dla powiatu cieszyńskiego i przemyskiego
Wsparcie dla powiatu cieszyńskiego i przemyskiego
Akcja "Bezpieczny Sk8park & Pumptrack" w Pawłowicach
Akcja "Bezpieczny Sk8park & Pumptrack" w Pawłowicach
24 września: trzy zakażenia i zgon
24 września: trzy zakażenia i zgon

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18